Menu
Zoeken

Verduurzamen Bestaande Bouw

Wij staan voor een uitdaging om onze bestaande woningbouw te verduurzamen. Hiervoor moeten wij minder energie gaan gebruiken door het isoleren van onze woningen en overgaan naar een meer duurzame energie bron. Wij Maken Energie gaat met u en uw partners samenwerken om een stap te zetten bij de verduurzaming van uw energie voorziening. Dit realiseren wij in ketensamenwerking met onder meer adviseurs en bouwkundige partners (bij voorkeur uw bestaande relaties). Samen komen wij tot een goed resultaat! Door onze jarenlange ervaring hebben wij met onze ketenpartners verduurzamingsconcepten opgezet en unieke technologie ontwikkeld.

Wij zijn gespecialiseerd in gestapelde bouw (vanaf 80 eenheden) of grootschalige collectieve laagbouw op buurtniveau.

Stap 1 - Klant intake

Wij gaan in deze fase met u in gesprek om kennis te maken met uw organisatie en verduurzamingsopgave.

Op basis van onze ervaring met duurzaamheidstrajecten komen wij op drie belangrijke pijlers voor de vaststelling van de klantbehoefte:

Comfort: Bouwkundige staat en wensen t.a.v. isolatie/afgifte (het comfort in de woning).

Betaalbaarheid: Uitgangspunten t.a.v. woonlasten bewoners.

Toekomstbestendige infrastructuur: Wat zijn de wensen over de wijze van verduurzamen. 

Stap 2 - Quickscan haalbaarheidsanalyse

Op basis van minimale input wordt een quickscan uitgevoerd (looptijd 2 weken). Hierbij wordt op basis van onder meer het huidige energie verbruik, bouwkundige staat en huidige techniek een beoordeling gemaakt van de beschikbare technische concepten voor verduurzaming en een eerste inschatting gemaakt of een business case mogelijk is.

Stap 3 - Haalbaarheidsanalyse

Samen met de klant wordt bepaald hoe en wie betrokken wordt bij de haalbaarheidsanalyse, waaronder de bewonersvertegenwoordiging en/of huidige partners.

Het vaststellen of er een business case is om te verduurzamen doen wij aan de hand van onderzoek naar:

Huidige en Toekomstige Exploitatiekosten: gas en elektra verbruik, onderhoudskosten installatie en lange termijn vervangingsplanning.

Prioriteit bewonerswensen / eigenaar t.a.v. onder meer wensen rondom comfort, betaalbaarheid en duurzaamheidsambities.

Technische randvoorwaarden en beschikbare alternatieve verduurzamingsalternatieven

Financiering en subsidie mogelijkheden en naleving relevante regelgeving zoals warmtewet en huurwet.

Samen gaan we onderzoeken of u een business case in handen heeft.

Stap 4 - Samenwerkingsvorm Warmtelevering

In deze fase wordt onderzocht wie welke rol op zich neemt. Middels het Wij Maken Energie wij optreden als exploitant of de ontwikkeling realiseren met prestatie afspraken.

Stap 5 - Realisatie fase

Samen met de opdrachtgever wordt bepaald wie / welke rol heeft in de uitvoeringsfase. Een opdrachtgever kan hierbij zelf kiezen welke partijen zij de uitvoering / realisatie wil uitvoeren (kan met bestaande relaties). Wij bewaken het totaalconcept en verzorgen de realisatie van de opwekinstallatie.

Realisatie fase betreft onder meer geïntegreerde planning van alle bouwpartners,  communicatieplan, uitvoering en kwaliteitsmonitoring. Uitgangspunt is een geruisloze overgang naar de nieuwe energievoorziening voor de bewoners.

Stap 6 - Performance Monitoring

In de periode na realisatie wordt de performance van de warmtevoorziening en opwekinstallatie intensief gemonitord. Wij meten continue de temperatuurniveaus, de flow van warmte en rendement van de opwekinstallatie.

Stakeholders ontvangen hierover periodiek rapportages,

Analyse software - Data driven – Business case

Op gebouw niveau worden verschillende verduurzamingsopties gestapeld doorgerekend om te komen tot een aantal alternatieven (bouwkundig en installatietechnisch). Het advies is techniek onafhankelijk. In onze gerealiseerde projecten hebben wij onder meer geadviseerd in:

 • Aansluiten bestaand warmtenet (referentie Vivare)
 • Individuele warmtepompen (referentie Waard Wonen)
 • Collectieve warmtepomp (referentie Heycop).

Verschillende oplossingen worden uitgewerkt en vergeleken. Besluitvorming tussen de verschillende alternatieven is altijd onderbouwd op basis van een business case.

Hoog Temperatuur Warmtepomp

Wij Maken Energie beschikt over de mogelijkheid om gebruik te maken van een hoog temperatuur warmtepomp:

 • Werkt op bestaande HT afgiftesystemen tot maximaal 85ºC
 • Levert tegelijkertijd zowel CV- als warm tapwater

Hierdoor kan verduurzaming van de opwekking uitgevoerd worden zonder aanpassing van de binneninstallatie – dus geen significante aanpassingen om pand naar laag temperatuurniveau te brengen. En kan de investering in de tijd losgekoppeld worden van andere maatregelen.  Het is een solide betrouwbare techniek toegepast in meer dan 40 projecten

Voordelen

 • Minder grote initiële investeringen
 • Lage overlast bewoners
 • Snelheid: ontwerp & realisatie in half jaar

De variabele energielasten dalen met 50% doordat gebruik wordt gemaakt van hoog rendement wamtepompen en een groot deel van de energie wordt onttrokken uit de bodem (warmte en koude opslag WKO). Hier staat tegenover dat de éénmalige investering groter is dan bij een conventionele gas installatie en instandhoudingskosten hoger zijn. Voor de éénmalige investering zijn veel subsidiemogelijkheden voorhanden. Voor partijen die voor lange termijn investeren in waarde vastheid van hun woningbezit een goede keuze.  Gas ketel eruit en Warmtepomp erin. Snel en goedkoop van het gas af!

Koeling in bestaande hoogbouw

Door toenemend isoleren van woningen en toenemende temperatuur in Nederland worden problemen met oververhitting steeds groter.

Wij Maken Energie heeft toegang tot een uniek concept waarbij eenvoudig koeling wordt aangebracht in bestaande hoogbouw flat/ verzorgingstehuis.  De benodigde aanpassing van de binneninstallatie kan in bewoonde situatie plaatsvinden. Het is wel noodzaklijk dat dit plaatsvindt in combinatie met een collectieve warmtepomp/wko opwekking, want de koude willen wij wel duurzaam opwekken met gebruik van opslag in de bodem.

Outsourcing naar Warmtebedrijf ‘Wij Maken Energie’

Een optie is om de exploitatie onder te brengen bij Wij Maken Energie als warmte leverancier. Wij leveren warmte en koude op basis van de warmtewet aan de bewoners. Hiervoor hebben wij een vergunning bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Uitgangspunt voor de tarieven van de bewoners is altijd: 'Niet meer dan Voorheen'.

Voordelen:

 • Verleggen risico’s op instandhouding, techniek en installatie rendement naar derde.
 • Financieel voordeel gebouweigenaar doordat warmtebedrijf onderhoud en instandhoudingskosten wel in rekening mag brengen bij de bewoners
 • Ontzorging en wegvallen onderhoud/ instandhoudingskosten
 • Mogelijkheid SAH subsidie (eur 3.500 per aansluiting)

Meer informatie

Vragen over Wij Maken Energie of wilt u een keer kennis maken? Neem contact op met met één van onze adviseurs.

 

Telefoon: 055-321 21 21

E-mail: info@wijmakenenergie.nl

MailMapsBelSluit